Program praktyk zawodowych dla kierunku administracja

Opiekunowie praktyk
1. Studuia stacjonarne: dr Karol Smoter karolsmo@ukw.edu.pl
2. Studia niestacjonarne: dr Tomasz Bojar - Fijałkowski tbojar@ukw.edu.pl

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów i podlega zaliczeniu. Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze określonym w standardach kształcenia dla kierunku administracja. Niniejszy program określa cele i organizację praktyki zawodowej, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia, obowiązki studentów i opiekunów praktyk, zakres zadań dla studentów i przebieg praktyki zawodowej.

Cele praktyki zawodowej:

 • poznanie specyfiki pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, rządowej i samorządowej,
 • kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • zdobywanie umiejętności praktycznych (m.in. umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawne posługiwanie się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, rozwiązywanie realnych problemów, współpraca w zespole, organizowanie i kierowanie niewielkimi zespołami, rozwijanie umiejętności samodzielnego działania itp.)
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, dentyfikacja z zawodem.

Organizacja i warunki zaliczenia praktyki zawodowej

 • Praktyka zawodowa może być realizowana w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach gospodarczych, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych, placówkach kultury i innych jednostkach, o ile istnieje tam możliwość zrealizowania założeń programowych praktyki.
 • O wyborze rodzaju placówki decyduje student. Praktykant wskazuje miejsce dokonując wpisu na listę praktyk w Studium Praktyk Zawodowych.
 • Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między uczelnią a dyrektorem instytucji lub placówki wymienionej w pkt 1. 
 • Praktyki zawodowe na kierunku administracja trwają 3 tygodnie w wymiarze ciągłym lub cyklicznym albo 15 dni w wymiarze jednodniowym, w uzgodnionych terminach. Dobowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z czasem pracy jego opiekuna w instytucji lub placówce. 
 • Uzgodnienie terminu praktyki leży w gestii studenta i nie może kolidować z realizacją planu studiów.
 • Student zobowiązany jest do realizacji praktyki nie wcześniej niż po II semestrze i nie później niż do końca V semestru studiów.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk zawodowych oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji (Dziennik Praktyk).
 • Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów. 
 • Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje kierunkowy opiekun praktyk na podstawie opinii opiekuna praktyk w instytucji lub placówce, zatwierdzonej przez dyrektora. 

O zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy:

 • udokumentują doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności (np. w ramach wolontariatu), która odpowiada programowi praktyki i była realizowana w okresie nie krótszym niż czas praktyki zawodowej,
 • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecania w instytucji czy placówce gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki,
 • są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbywają lub odbyli praktykę zawodową spełniającą wymagania programu praktyki zawodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 10 udzielane jest na wniosek zainteresowanego studenta, składany w formie pisemnej. Do wniosku o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk studenckich należy dołączyć dokumenty, które mogą stanowić podstawę zaliczenia: świadectwo pracy, umowę o pracę, opinie pracodawcy, porozumienie, zaświadczenie lub opinię o wykonywaniu świadczeń wolontariusza itp. 
 • Wpisu w indeksie studenta dokonuje na podstawie stanowiska kierunkowego opiekuna praktyk kierownik Studium Praktyk Zawodowych.

Obowiązki opiekunów i uczestników praktyk

Do obowiązków kierunkowego opiekuna praktyk należy:

 • informowanie studentów o miejscu, formie, celach i zadaniach praktyk określonych w programie,
 • kontrolowanie przebiegu praktyki, w tym hospitacje,
 • sprawdzanie dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyki,
 • zaliczanie praktyk studentom na podstawie stosownej dokumentacji i opinii opiekuna praktyk w instytucji lub placówce praktyk ( załącznik nr 1). 

Do obowiązków studenta odbywającego praktykę należy:

 • przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
 • aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów praktyki i programu praktyki,
 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie Dziennika Praktyk obejmującego rejestrację czynności oraz uwag studenta z każdego dnia praktyki,
 • złożenie Dziennika Praktyk w terminie 14 dni od zakończenia praktyki u kierunkowego opiekuna praktyk.

Zadania studentów

 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy, w tym z techniką prowadzenia dokumentacji w miejscu odbywania praktyk. 
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich.
 4. Przygotowanie się do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.
 6. Kształtowanie poczucia etyki zawodowej.

Przebieg praktyki 

 1. Student zgłasza się do opiekuna praktyk w miejscu praktyki w pierwszym dniu praktyk z Dziennikiem Praktyk.
 2. Opiekun praktyk ustala ze studentem harmonogram praktyk, uwzględniając specyfikę i potrzeby instytucji lub placówki oraz umiejętności praktykanta.
 3. Do obowiązków studenta należy prowadzenie Dziennika Praktyk obejmującego rejestrację czynności oraz uwag studenta z każdego dania praktyki potwierdzonych podpisem opiekuna praktyk.
 4. Po zakończeniu praktyk opiekun praktyk wpisuje na druku opinii (załącznik nr 1) RECENZJĘ pracy studenta; należy w niej uwzględnić stopień przygotowania merytorycznego studenta oraz jego stosunek do obowiązków. Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w stwierdzeniu „zaliczam” lub „nie zaliczam” praktyki, potwierdzona podpisem opiekuna praktyki i pieczęcią instytucji czy placówki.

Niniejsze zasady obowiązują studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku: administracja od roku akademickim 2007/2008.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743