Praktyki kierunek ekonomia

 

PROGRAM       PRAKTYK     ZAWODOWYCH

 PO   I   ROKU   STUDIÓW   STACJONARNYCH  PIERWSZEGO   STOPNIA

 KIERUNEK:   EKONOMIA

Opiekun praktyk:

1. Studia stacjonarne: dr Aldona Uziębło auzieblo@ukw.edu.pl 

2. Studia niestacjonarne: dr Paweł Antoszak pawelantoszak@ukw.edu.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów kierunku ekonomia i podlega zaliczeniu.
 2. Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze określonym w standardach kształcenia dla kierunku ekonomia.
 3. Niniejszy program określa cele i organizację praktyki zawodowej, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia, obowiązki studentów i opiekunów praktyk, zakres zadań dla studentów i przebieg praktyki zawodowej.
 1. Cele praktyki zawodowej

Celami odbywanych praktyk zawodowych przez studentów studiów na kierunku ekonomia jest w szczególności:

 1. poznanie specyfiki pracy ekonomisty w różnych rodzajach instytucjach administracji publicznej,  rządowej i samorządowej oraz prywatnych podmiotach gospodarczych.
 2. kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji (integracja wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z praktyką),
 3. zdobywanie umiejętności praktycznych, które będą niezbędne w późniejszej pracy zawodowej, m.in.:
 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • poznawanie i sprawne posługiwanie się dostępnymi środkami informacji,
 • rozwiązywanie realnych problemów,
 • współpraca w zespole,
 • organizowanie i kierowanie niewielkimi zespołami ludzkimi,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego działania
 1. poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 2. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy,
 3. identyfikacja z zawodem.
 4. dostarczenie studentom odpowiedniego zasobu doświadczeń

Praktyka ma charakter próbnej pracy studentów.

 • Organizacja praktyki zawodowej
 1. Praktyka zawodowa może być realizowana w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach gospodarczych, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych, placówkach kultury i innych jednostkach, o ile istnieje tam możliwość zrealizowania założeń programowych praktyki.
 2. O wyborze rodzaju praktyki decyduje student. Praktykant wskazuje miejsce dokonując wpisu na listę praktyk w Studium Praktyk Zawodowych.
 3. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane pomiędzy uczelnią a dyrektorem instytucji lub placówki wymienionej w pkt 1.
 4. Praktyki zawodowe na kierunku ekonomia trwają 3 tygodnie w wymiarze ciągłym lub cyklicznym albo 15 dni w wymiarze jednodniowym, w uzgodnionych terminach. Dobowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z czasem pracy jego opiekuna w instytucji.
 5. Uzgodnienie terminu praktyki leży w gestii studenta i nie może kolidować z realizacją planu studiów.
 6. Student zobowiązany jest do realizacji praktyki nie wcześniej niż po II semestrze i nie później niż do końca VI semestru studiów.
 7. Warunki zaliczenia praktyki zawodowej
 8. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk zawodowych oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji (Dziennik Praktyk).
 9. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia VI semestru studiów.
 10. Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje kierunkowy opiekun praktyk na podstawie opinii opiekuna praktyk w instytucji zatwierdzonej przez dyrektora.
 11. O zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy:
 1. udokumentują doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności (np. w ramach wolontariatu), która odpowiada programowi praktyki i była realizowana w okresie nie krótszym niż czas praktyki zawodowej,
 2. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecania w instytucji czy placówce gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki,
 3. są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbywają lub odbyli praktykę zawodową spełniającą wymagania programu praktyki zawodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 1. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 4 udzielane jest na wniosek zainteresowanego studenta, składany w formie pisemnej. Do wniosku o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk studenckich należy dołączyć dokumenty, które mogą stanowić podstawę zaliczenia: świadectwo pracy, umowę o pracę, opinie pracodawcy, porozumienie, zaświadczenie lub opinię o wykonywaniu świadczeń wolontariusza itp.
 2. Wpisu w indeksie studenta dokonuje na podstawie stanowiska kierunkowego opiekuna praktyk kierownik Studium Praktyk Zawodowych.
 1. Obowiązki opiekunów praktyk zawodowych
 1. informowanie studentów o miejscu, formie, celach i zadaniach praktyk określonych w programie,
 2. kontrolowanie przebiegu praktyki, w tym hospitacje,
 3. sprawdzanie dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyki,
 4. zaliczanie praktyk studentom na podstawie stosownej dokumentacji i opinii opiekuna praktyk w instytucji lub placówce praktyk.
 1. Obowiązki uczestników praktyk zawodowych
 1. przestrzeganie zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
 2. aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów praktyki i programu praktyki,
 3. przestrzeganie ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 4. prowadzenie Dziennika Praktyk obejmującego rejestrację czynności oraz uwag studenta z każdego dnia praktyki,
 5. złożenie Dziennika Praktyk w terminie 14 dni od zakończenia praktyki u kierunkowego opiekuna praktyk.
 • Zadania studentów
 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy, w tym z techniką prowadzenia dokumentacji w miejscu odbywania praktyk.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich.
 4. Przygotowanie się do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.
 6. Kształtowanie poczucia etyki zawodowej.
 • Program praktyki zawodowej

Biorąc po uwagę różnorodność i specyfikę instytucji i urzędów, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe, nie jest celowe, ani też możliwe przedstawienie konkretnego programu praktyk oraz szczegółowych zadań dla praktykanta. Kwestie te pozostają w gestii Opiekuna jednostki przyjmującej na praktykę i Opiekuna Praktyk Zawodowych. Wskazane jest jednak aby zrealizowano ramowy program praktyk obejmujący:

 1. zapoznanie się praktykanta ze strukturą i organizacją instytucji/urzędu oraz poszczególnych działów,
 2. poznanie charakteru jej działalności, specyfiki, osiągnięć,
 3. zapoznanie się z dostępną dokumentacją dotyczącą sfery merytorycznej praktyki,
 4. poznanie dostępnego w czasie praktyki środowiska pracowniczego
 5. aktywny udział w wykonywaniu roli zawodowej (tzn. określonych czynności i zadań typowych dla instytucji) wyznaczonej przez Opiekuna Praktyki z ramienia instytucji przyjmującej praktykanta,
 6. analizę i ocenę zdobytych umiejętności praktykanta w ramach realizowanej roli zawodowej przez pracowników instytucji/zakładu.
 1. Przebieg praktyki
 1. Student zgłasza się do opiekuna praktyk w miejscu praktyki w pierwszym dniu praktyk z Dziennikiem Praktyk.
 2. Opiekun praktyk ustala ze studentem harmonogram praktyk, uwzględniając specyfikę i potrzeby instytucji lub placówki oraz umiejętności praktykanta.
 3. Do obowiązków studenta należy prowadzenie Dziennika Praktyk obejmującego rejestrację czynności oraz uwag studenta z każdego dnia praktyki potwierdzonych podpisem opiekuna praktyk.
 4. Po zakończeniu praktyk opiekun praktyk przygotowuje opinię o pracy studenta-  należy w niej uwzględnić stopień przygotowania merytorycznego studenta, jego stosunek do obowiązków oraz stwierdzenie, że zakładane efekty kształcenia dla praktyk  zawodowych zostały zrealizowane.  Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w stwierdzeniu „zaliczam” lub „nie zaliczam” praktyki, potwierdzona podpisem opiekuna praktyki i pieczęcią instytucji.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Program Praktyk Zawodowych będzie obowiązywał studentów, którzy rozpoczną studia na kierunku: ekonomia w roku akademickim 2015/2016

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743