Misja I Strategia Rozwoju Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania na lata 2016-2020

Misja I Strategia Rozwoju Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Znajdującego się w strukturze Wydziału Administracji I Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy na lata 2016-2020

Wprowadzenie

            Początki Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania sięgają 1 października 1992. W tym dniu powołano, mocą uchwały Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w ramach Wydziału Humanistycznego, Katedrę Administracji Publicznej. Na mocy uchwały Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 1998 roku Katedrę Administracji Publicznej przekształcono w Instytut Prawa i Administracji. Instytut działał w strukturach Wydziału Humanistycznego. Dnia 1 października 2001 roku nazwa Instytutu została rozszerzona do brzmienia: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.

W roku akademickim 2009/2010 z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został wydzielony Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Do tego Wydziału włączono Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.

Instytut składa się z  sześciu Zakładów i jednej Pracowni:

 1. Zakładu Ekonomii, Finansów Publicznych i Zarządzania,
 2. Zakładu Nauk Penalnych i Kryminalistyki,
 3. Zakładu Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego,

– Pracownia Prawa Dziedzictwa Kulturowego,

 1. Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska,
 2. Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Historii Prawa,
 3. Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
 4. Pracowni Propedeutyki Informatyki.

W Instytucie Prawa Administracji i Zarządzania pracuje 30 osób. Instytut prowadzi następujące kierunki studiów: Administracja (pierwszy i drugi stopień) oraz Ekonomia (pierwszy stopień). Dodatkowo prowadzone są studia podyplomowe. Ogółem w Instytucie studiuje 910 studentów. Z tej liczby na kierunku Administracja na  studiach pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym studiuje około 280 i niestacjonarnym  około 100 studentów, na studiach drugiego stopnia w trybie stacjonarnym blisko 220i niestacjonarnym około 110 studentów, a na kierunku Ekonomia w trybie stacjonarnym około 150 studentów, a w trybie niestacjonarnym 50 studentów. Na studiach podyplomowych kształci się około 60 studentów.

Misja

            Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, działający w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, czerpiąc z ponad dwudziestopięcioletniej letniej własnej tradycji oraz z bogatej tradycji i dorobku uniwersyteckiego, za swoją misję uznaje prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej na najwyższym poziomie, znaczne poszerzanie zakresu prac badawczych i rozszerzanie współpracy z ośrodkami naukowymi z kraju, Europy i świata oraz dostosowywanie oferty kształcenia do stale zmieniających się  wymogów rynku pracy.

Biorąc pod uwagę wyzwania, stojące przed instytucją uniwersytetu, między innymi w zakresie dostarczania gospodarce i instytucjom publicznym kreatywnych specjalistów i wysokiej klasy profesjonalistów, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, znajdujący się w strukturach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracował strategię swojego przyszłego rozwoju. W ramach strategii zdefiniowano cele strategiczne, zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a jednocześnie określono plany jego rozwoju związane ze specyfiką realizowanych w Instytucie studiów oraz prowadzonych badań naukowych.

Strategia rozwoju

Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania

Cel strategiczny 1:

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia i wychowania

 • Utrzymanie dotychczasowej oferty dydaktycznej, która powinna być zgodna z potrzebami kandydatów na studia oraz wymogami stawianymi absolwentom na rynku pracy, w postaci studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych.
 • Dostosowanie programów kształcenia do obowiązujących profili kształcenia.
 • Wprowadzanie nowych specjalności zgodnych z oczekiwaniami studentów.
 • Usprawnianie procesu dydaktycznego w kontekście rozkładu przedmiotów na poszczególne semestry, przy założeniu, że na ostatnim semestrze studenci powinni skupiać się przede wszystkim na dokończeniu prac dyplomowych oraz przygotowaniach do ich obrony.
 • Właściwe wykorzystywanie przez studentów oraz nauczycieli akademickich systemu USOS i APD oraz wdrażanie informatyzacji do procesów kształcenia.
 • Dbałość o przestrzeganie akademickich standardów w relacjach międzyludzkich, poprzez nietolerowanie zachowań niegodnych studentów oraz nauczycieli akademickich.
 • Poprawa sytuacji lokalowej Instytutu.
 • Doposażanie pomieszczeń dydaktycznych w urządzenia multimedialne.
 • Inicjowanie i wspieranie rozwoju zasobów drukowanych i cyfrowych Biblioteki Głównej Uniwersytetu dla zapewnienia jak największej przydatności zbiorów na potrzeby pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktyki.
 • Aktywizowanie studentów w ramach kół naukowych, wolontariatu, wykładów otwartych, wyjazdów studyjnych oraz inicjowanie i wspieranie ich działalności kulturalnej i sportowej.
 • Wdrożenie systemu nagród i wyróżnień najlepszych studentów, absolwentów i autorów prac dyplomowych.
 • Intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia liczby studentów korzystających z programów Erasmus, Most i innych programów wymiany.

Cel strategiczny 2:

Podnoszenie jakości badań naukowych

2.1. Doskonalenie wewnętrznego systemu ocen działalności naukowej pracowników Instytutu.

2.2. Wspieranie pracowników w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe.

2.3. Motywowanie do publikowania monografii i artykułów w tzw. punktowanych czasopismach, w tym w periodyku wydawanym przez Instytut.

2.4. Upowszechnianie i promocja wyników badań w ramach konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych i innych form wymiany informacji.

2.5.Motywowanie pracowników do uzyskiwania  kolejnych stopni i tytułów naukowych.

2.6. Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania kadry naukowej niezbędnej dla poszerzania uprawnień akademickich Instytutu.

2.7. Nawiązywanie współpracy pomiędzy jednostkami i wydziałami Uniwersytetu w celu rozszerzania zakresu badań interdyscyplinarnych.

2.8.  Zwiększanie mobilności kadry naukowej Instytutu, w tym zachęcanie do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej.

2.9. Podejmowanie działań w celu wypracowania profili badawczych Instytutu.

2.10. Dbałość o wysokie standardy etyczne w badaniach naukowych.

Cel strategiczny 3:

Współpraca ze środowiskiem regionalnym i lokalnym

3.1. Podejmowanie projektów badawczych realizowanych na potrzeby miasta/regionu/kraju.

3.2. Rozszerzanie działalności kulturalnej i popularnonaukowej skierowanej do mieszkańców miasta i regionu, zwłaszcza w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i innych podobnych przedsięwzięć.

3.3. Zacieśnianie współpracy ze szkołami wszystkich szczebli miasta/regionu poprzez organizowanie wykładów otwartych dla uczniów, konkursów itp. Inicjatyw.

3.4. Zacieśnianie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Cel strategiczny 4:

Efektywne zarządzanie Instytutem

4.1.Zwiększenie roli w zarządzaniu Instytutem Rad Programowych oraz Kierowników Zakładów.

4.2.Zwiększenie przepływu informacji istotnych dla studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników.

4.3. Podejmowanie starań o modernizację i tworzenie nowych sal dydaktycznych i laboratoryjnych oraz ich właściwe wyposażenie.

4.4. Monitorowanie satysfakcji zawodowej pracowników.

4.5. Doskonalenie działań w zakresie promocji i reklamy marki oraz wizerunku Instytutu w kontaktach z otoczeniem.

4.6. Monitorowanie realizacji, ewaluacja i aktualizacja Strategii Rozwoju Instytutu

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743